Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Tech Aid Czech Branch s.r.o. (dále jen TACB)

 

Úvodní ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „podmínky“) vydané společností TACB s.r.o., IČO-01685953, se sídlem Na Brankách 442/2|678 01 Blansko (dále jen „prodávající“) jsou nedílnou součástí všech kupních smluv uzavíraných mezi prodávajícím a třetími osobami kupujícími od něj zboží (dále jen „kupující“).
 2. Tyto podmínky nahrazují okamžikem své účinnosti veškeré předchozí verze podmínek.
 3. Odchylná úprava práv a povinností sjednaná v kupní smlouvě má přednost před ustanoveními podmínek.
 4. Kupní smlouva se uzavírá na základě objednávky kupujícího nebo návrhu prodávajícího. Návrhem na uzavření kupní smlouvy odeslaným kupujícímu je prodávající vázán po dobu 30 dnů. Neobdrží-li v této lhůtě od kupujícího písemnou akceptaci návrhu, návrh na uzavření kupní smlouvy pozbývá účinnosti.

Dodací podmínky

 1. Místem dodání je sídlo prodávajícího. Povinnost prodávajícího dodat zboží je splněna okamžikem, kdy umožní kupujícímu nakládat se zbožím v místě dodání. Kupující je povinen si dodané zboží převzít, a to i když má nepodstatné vady a nedodělky nebránící řádnému užívání zboží.
 2. Nepřevezme-li si kupující zboží, ač je tak povinen učinit, považuje se zboží za předané okamžikem, kdy bylo kupujícímu umožněno se zbožím nakládat.
 3. Nepřevezme-li si kupující zboží, ač je tak povinen učinit, je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu skladné ve výši 5% z ceny zboží za každý započatý týden prodlení až do převzetí zboží kupujícím a kupující je povinen takto naúčtované skladné prodávajícímu zaplatit.
 4. Je-li kupující v prodlení s převzetím zboží po dobu delší než 30 dnů, je prodávající oprávněn od smlouvy odstoupit.
 5. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího jeho předáním. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího úplným zaplacením kupní ceny a je-li tato zaplacena před převzetím zboží převzetím zboží.
 6. Je-li zboží zabaleno v obalech, které jsou označeny jako vratné, je kupující povinen tyto vrátit prodávajícímu do 14 dnů od převzetí zboží. Nevrátí-li kupující v uvedené lhůtě vratné obaly, považují se tyto za ztracené či zničené a kupující je povinen nahradit prodávajícímu škodu, která mu ztrátou či zničením obalů vznikla.

Odpovědnost za vady, záruka

 1. Prodávající odpovídá za vady, které má zboží v době předání nebo které se vyskytnou v záruční době. Záruční doba činí 24 měsíců od předání zboží.
 2. Záruka se nevztahuje na vady, které byly způsobeny působením vyšší moci, poškozením zboží kupujícím nebo třetí osobou a dále na vady, které vznikly v důsledku nesprávné instalace, neodborného či nesprávného používání, zanedbání povinné údržby, změny či úpravy zboží kupujícím či třetí osobou, jakož i používáním zboží k jinému účelu, než k němuž je určeno.
 3. Nároky z vad zboží se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, nároky z vad zboží, které se vyskytnou v záruční době, se řídí týmiž ustanoveními přiměřeně. Kupující je přitom povinen uplatnit právo z vady boží bez zbytečného odkladu poté, kdy se vada vyskytne, jinak pozbývá svá práva z vad zboží.

Platební podmínky

 1. Prodávající je oprávněn požadovat zálohu, a to až do výše celé kupní ceny. V takovém případě je prodávající povinen vystavit na zaplacení zálohy zálohovou fakturu, kupující je povinen uhradit zálohu do termínu uvedeném na zálohové faktuře. Dostane-li se kupující do prodlení se zaplacením zálohy, posouvá se termín dodání o délku tohoto prodlení. V případě prodlení kupujícího se zaplacením zálohy delším než 10 dnů je prodávající oprávněn od smlouvy odstoupit.
 2. Právo na zaplacení kupní ceny (doplatku) vzniká okamžikem předání zboží kupujícímu. Na zaplacení kupní ceny (doplatku) je prodávající povinen vystavit kupujícímu fakturu.

Sankce za porušení smlouvy

 1. V případě prodlení prodávajícího s dodáním zboží je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05% z kupní ceny zboží, s jeho dodáním je v prodlení, za každý den prodlení.
 2. V případě prodlení kupujícího s úhradou jakékoli platby dle této smlouvy je kupující povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokut ve výši 0,05%, z částky, s jejímž zaplacením je v prodlení, za každý den prodlení. Zaplacení smluvní pokuty se nijak nedotýká práva na náhradu škod ani na úroky z prodlení.

Závěrečná ustanovení

 1. Kupující není oprávněn postoupit smlouvu nebo pohledávky z ní vzniklé na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího. Kupující není oprávněn jednostranně započíst svoji pohledávku za prodávajícím z jiného vztahu na svůj závazek zaplatit prodávajícímu kupní cenu.
 2. V případě, že má kupující vůči prodávajícímu nesplněný závazek z jiného vztahu nebo v případě, že se po uzavření smlouvy stane zřejmým, že kupující nebude moci splnit svoje závazky z této smlouvy nebo je bude moci splnit jen s velkými obtížemi, má prodávající právo odepřít poskytnout kupujícímu plnění až do doby, kdy mu kupující poskytne přiměřené zajištění svých závazků, a to i v budoucnu vzniklých.
 3. Prodávající a kupující i v souladu s ustanovením § 630 občanského zákoníku sjednávají promlčecí dobu na veškerá práva z kupní smlouvy v délce 15 let.
 4. Všechny spory vznikající z kupní smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu.
 5. Je-li pro nějaký úkon dle kupní smlouvy nebo dle těchto podmínek předepsána písemná forma, je tato forma zachována i učiněním úkonu e-mailem či faxem.

 

V Blansku dne 2.1.2017

Tech Aid Czech Branch s.r.o.

 

Všeobecné obchodní podmínky TACB (PDF)